ပြည်သူသို့တင်ပြခြင်း

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ အခြေခံပညာပြီးမြောက်ကြောင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း ပြည်သူသို့ အသိပေးတင်ပြခြင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်
Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share