ဆက်သွယ်ရန်

သင် သိလိုသော အချက်အလက် မေးခွန်းများကို ရေးသားပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လွယ်ကူစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

သင်၏ စုံစမ်းမှုကို

အောင်မြင်စွာ ပေးပို့နိုင်ခဲ့ပါပြီ
ကျေးဇူးတင်ပါသည်