ဓာတုလက်နက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်

ဓာတုလက်နက်အသုံးပြုလာပါက ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်အနေဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် နည်းလမ်းများ
၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်
Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share