ဓာတုလက်နက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်

ဓာတုလက်နက်အသုံးပြုလာပါက ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်အနေဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် နည်းလမ်းများ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက် Share on facebook Share Share on twitter Share Share on linkedin Share