ပြည်သူသို့တင်ပြခြင်း

၂၀၂၁ မေလမှ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်
Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share