ကြေညာချက်အမှတ်(၁၃/၂၀၂၂)

ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၂၂)၁၃/၂၀၂၂

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်